Blog / Články

GDPR

Úvod GDPR

Zásady spracúvania a ochrany osobných údajov


 1. Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.


 1. Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť: Central shop s.r.o., so sídlom Nižný koniec 17/13, 029 56 Zákamenné, IČO: 54306507, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel sro, vložka č.: 78733/L

Kontakt na správcu osobných údajov: mincenapredaj.sk@gmail.com


 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli na základe vyplnenia Vašej objednávky. Vaše osobné údaje vedieme v rozsahu: titul, meno, priezvisko, telefón, email, adresa.


 1. K Vašim osobným údajom má prístup obmedzený okruh osôb. Vaše osobné údaje sú spracúvané v rámci Európskej únie a nie sú posielané do tretích krajín mimo Európsku úniu.


 1. Správca uchováva osobné údaje:

 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom (najdlhšie však po dobu 10 rokov)

 • po dobu odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobných údajov osobné údaje

vymaže.


 1. Medzi Vaše práva patrí :

 • právo na informácie, právo na prístup k údajom máte právo vedieť či spracúvame Vaše osobné údaje a v akom rozsahu ich spracúvame. Na základe Vašej žiadosti o prístup k údajom Vám poskytneme informácie o spracúvaní osobných údajov,

 • práva na opravumáte právo požiadať o opravu Vašich osobných údajov v prípade, že osobné údaje ktoré spracúvame sú nesprávne alebo neaktuálne,

 • právo na obmedzenie spracúvaniamáte právo požadovať obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov. V prípade, že Vašej žiadosti vyhovieme, osobné údaje budeme len uchovávať, no nebudeme s nimi ďalej pracovať,

 • právo namietaťmáte právo namietať spracúvanie osobných údajov. Kedykoľvek môžete namietať spracúvanie osobných údajov, ak ich používame na účely priameho marketingu. V prípade, že Vaše osobné údaje spracúvame na plnenie úloh vo verejnom záujme/ pri výkone verejnej moci alebo z dôvodu nášho oprávneného záujmu môžete z osobných dôvodov namietať ich spracúvanie,

 • právo na vymazanie – máte právo kedykoľvek požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov. Vaše údaje budú vymazané v prípade, ak:

 • osobné údaje už nepotrebujeme pre účel na ktorý boli poskytnuté,

 • namietate spracúvanie osobných údajov,

 • osobné údaje spracúvame nezákonne,

 • odvoláte poskytnutý súhlas so spracúvaním osobných údajov,

 • osobné údaje musia byť vymazané z dôvodu splnenia zákonnej povinnosti.


 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.


 1. Odoslaním objednávky prostredníctvom objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený so zásadami spracúvania a ochrany osobných údajov. S uvedenými podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu a potvrdzujete, že ich akceptujete.

MINCENAPREDAJ.SK

Central shop s.r.o

Nižný koniec 17/13

029 56 Zákamenné

 

ičo : 54306507

IČ DPH : SK2121622195

KONTAKT

 

+421 907 208 972

 

mincenapredaj.sk@gmail.com

Copyright 2018 - 2024 © mincenapredaj